زهرا, واقعا برکت تیممونه! چون گره‌ایی نیست که زهرا نتونه با روحیۀ جست‌و‌جوگر و خلاقش بازش کنه. *هرجایی که ما به فرد مطمئنی برای حل مسئله نیاز داریم٬ خیالمون راحته که زهرا با اشتیاقی که به یادگیری داره همیشه در کنارمونه.* ادامۀ این مسیر بدون زهرا قطعا امکان پذیر نبود.
زهرا مستقیم با بچه‌ها کار میکنه و برنامه‌ریز تیم آموزشه